گاز R-134-a

گاز R141B

گاز R141B (حلال گاز مبرد R141b) ، در سیستم های تمیز کردن و به عنوان مبرد با نام های R-141b یا HCFC-141b استفاده می شود. ۱،۱-دی کلرو-۱-فلوئوراتان یک هالو آلکان با فرمول C2H3Cl2F است. این ترکیب ،  یکی از سه ایزومر دی کلروفلوئوراتان است. و جایگزین مناسبی برای گاز R11 است. مبرد یک مایع در …

گاز R141B ادامه »