کلروفرم

کلروفرم

کلروفرم (Chloroform) ، که با اسامی CHLOROFORM ، تری کلرومتان (Trichloromethane) ، تری کلرو متان ، متان (Methane)، تری کلرمتان (Trichlormethan) ، تری کلر متان ، تری کلروفرم (Trichloroform) ، فرون ۲۰ (Freon 20) ، متیلن تری کلرید و تری کلرید متان (Methane trichloride) مشهور و شناخته شده است. یک مشتق بی رنگ، فرار و …

کلروفرم ادامه »