کلروفرم

کلروفرم

کلروفرم (Chloroform)، که با اسامی CHLOROFORM، تری کلرومتان (Trichloromethane)، تری کلرو متان، متان (Methane)، تری کلرمتان (Trichlormethan)، تری کلر متان، تری کلروفرم (Trichloroform)، فرون ۲۰ (Freon 20)، متیلن تری کلرید و تری کلرید متان (Methane trichloride) مشهور و شناخته شده است. یک مشتق بی رنگ، فرار و مایع از تری کلرومتان با بوی اتر مانند …

کلروفرم ادامه »