زایلن

زایلین | زایلن

زایلن (به یونانی : “چوب”) ، زایلول یا دی متیل بنزن هر یک از سه ایزومر دی متیل بنزن یا ترکیبی از آن هستند. هر یک از این سه ترکیب دارای یک حلقه بنزن مرکزی با دو گروه متیل است که در مواد جایگزین متصل شده اند. همه این مواد، مایعات قابل اشتعال و بی …

زایلین | زایلن ادامه »