ایزوسیانات PM200

ایزوسیانات PM200

ایزوسیانات PM200 ، گروه عملکردی با فرمول عمومی R − N = C = O است. این ترکیبات واکنش پذیر حاوی گروه ایزوسیانات هستند. نام این ترکیبات با تعداد گروه های ایزوسیانات ها تغییر می کنند. به طوری که ترکیبات حاوی گروه دو ایزوسیانات با عنوان دی ایزوسیانات ها مشهور هستند. پی ام ۲۰۰ وانهوا …

ایزوسیانات PM200 ادامه »