خرید پرکلرواتیلن

خرید پرکلرواتیلن | پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن، نخستین بار توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۲۱ کشف شد. وی این ماده را از تجزیه حرارتی هگزاکلرواتان سنتز کرد. سرانجام، تولید انبوه این ماده در مقیاس صنعتی در سال ۱۹۸۵ آغاز شد. پرکلرواتیلن یک هیدروکربن کلردار، فرار و غیر قابل اشتعال است. این ماده با اسامی تتراکلرواتیلن و پرک (perc) شناخته شده است.  …

خرید پرکلرواتیلن | پرکلرواتیلن ادامه »